W związku z ogłoszeniem zagrożenia epidemicznego w Polsce, spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,

prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Zapraszamy na stronę aktualności.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników WSK PZL- Kraków z siedzibą w Krakowie,  ul. Józefa Wybickiego 3/95 informuje, że otwarcie  zgłoszeń kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Wiceprezesa Zarządu zostało przesunięte na dzień 14 września 2020 r. na godz. 17:00.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, będą przeprowadzane w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk i rozpoczną się po uzgodnieniu telefonicznym od dnia  15 września  2020  r. w siedzibie Spółdzielni.

 Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników WSK PZL- Kraków z siedzibą  w Krakowie,  ul. Józefa Wybickiego 3/95 informuje, że kandydaci na specjalistę ds. administracyjno-technicznych zostaną w  dniu 15 września 2020r. telefonicznie poinformowani  o dopuszczeniu  do indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW WSK PZL- KRAKÓW w Krakowie

 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników WSK PZL- Kraków z siedzibą w Krakowie,  ul. Józefa Wybickiego 3/95 ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

 1. Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe budowlane ( dopuszcza się średnie budowlane)
 • co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w spółdzielni mieszkaniowej,
 • znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni,
 • umiejętność negocjacji, planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania konfliktów.
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo w tym przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o tym, że nie jest prowadzone ani wszczęte przeciwko niemu żadne postepowanie karne, karno-skarbowe,
 • znajomość obsługi komputera.

 Oferta zgłoszona przez kandydata powinna zawierać:

 • curriculum vitae (wraz z numerem telefonu i adresem e-mail),
 • oryginały lub odpisy dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie,
 • świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające minimum 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3- letni staż pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu składania ofert),
 • oświadczenie o nie prowadzeniu ani wszczęciu przeciw kandydatowi postępowania prokuratorskiego lub sądowego związanego z działalnością gospodarczą, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych, pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania, o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej, o zachowaniu tajemnicy uzyskanych          w toku postepowania danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem postępowania.

  Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 10 września 2020 r. do godz.14:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej WSK PZL Kraków, 
ul. Józefa Wybickiego 3/ 95, 31- 261 Kraków lub listem poleconym zaadresowanym na ww. adres Spółdzielni. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje czas doręczenia.

 Zgłoszenie powinno zostać przedłożone w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem,  z adnotacją na kopercie: "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników WSK PZL –Kraków w Krakowie.

 Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 11 września 2020 r. o godz. 17.00.

Do zgłoszenia kandydaci powinni dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy ww. dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata, w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, będą przeprowadzane w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk i rozpoczną się w dniu 14 września  2020  r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenie podlegać będą w szczególności: wiedza o zakresie działalności Spółdzielni Mieszkaniowej WSK PZL Kraków, znajomość zagadnień związanych ze spółdzielczością mieszkaniową, z zarządzaniem i kierowaniem zespołem pracowników, doświadczenie zawodowe oraz znajomość zagadnień z dziedziny finansów i rachunkowości spółdzielni mieszkaniowej. Informacje o Spółdzielni można uzyskać osobiście w siedzibie Spółdzielni, po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Oferty kandydatów złożone po upływie wymaganego terminu lub niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym nie podlegają rozpatrzeniu. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników WSK PZL Kraków w Krakowie,

 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3/95 zatrudni specjalistę ds. administracyjno-technicznych w Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników WSK PZL Kraków, ul. Wybickiego 3/95

Wymagania:  wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o kierunku budowlanym. Co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej  3-letni staż pracy w spółdzielni mieszkaniowej.

Od pracownika wymagana jest rzetelność, umiejętność podejmowania decyzji, negocjacji, planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania konfliktów.

Do zakresu czynności pracownika na Samodzielnym stanowisku ds. administracyjno-technicznym należy w szczególności nadzór nad obiektami oraz bieżąca obsługa nieruchomości Spółdzielni, pełnienie nadzoru w zakresie remontowanych obiektów i jej majątku, itp...

Szczegóły ogłoszenia  na stronie internetowej: www.smwsk.pl

 Dokumenty i niezbędne oświadczenia:

CV i list motywacyjny wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Miejsce wykonywania pracy: 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3

Oferujemy zatrudnienie  na umowę o pracę, na minimum 1/2 etatu, godziny pracy do uzgodnienia.
Prosimy określić oczekiwania finansowe.

Oferty prosimy przesyłać do dnia 10.09.2020 r. 

W dniu 11.09.2020r. telefonicznie poinformowani zostaną kandydaci, którzy zostaną dopuszczeni do indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej

Zarząd zastrzega sobie prawo zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyny.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

 

PKOBP S.A. IIO/Kraków 40 1020 2906 0000 1902 0129 2523

NIP: 6751335164

Biuro czynne jest:

poniedziałek: 8:00 - 15:00
środa: 9:00 - 12:00